Yi, Yuanjiang-Mojiang

A language of China

ISO 639-3: yym
 

Population 230,000 (2002).
Region Yunnan, in Yuanyang, Mojiang, Jiangcheng, Simao, Honghe, Lüchun, Jinping, Pu'er, Yuanjiang, and Xinping counties.
Alternate names   Yuan-Mo Yi
Dialects Yuanyang Nisu, Mojiang Nisu.
Classification Sino-Tibetan, Tibeto-Burman, Lolo-Burmese, Loloish, Northern, Yi, Southern Yi
Comments

Back to Index

Part of the Yi nationality.