Yi, Western Lalu

A language of China

ISO 639-3: ywl
 

Population 38,000 (2002).
Region Western Yunnan, in Baoshan, Shidian, Zhenkang, Longling, and Luxi counties.
Classification Sino-Tibetan, Tibeto-Burman, Lolo-Burmese, Loloish, Northern, Yi, Western Yi
Comments

Back to Index

Part of the Yi nationality. Traditional religion.