Yi, Western

A language of China

ISO 639-3: ywt
 

Population 300,000 (1991 EDCL).
Region Western Yunnan, in Weishan, Fengqing, Midu, Changning, Lincang, Yunxian, Jingdong, Jinggu, Yongde, Shidian, Nanjian, Yangbi, Zhenkang, Yunlong, Zhenyuan, Binchuan, Eryuan, and Heqing counties.
Alternate names   Dongshan Lalu Yi, Lalo, Lalopa, Misaba
Classification Sino-Tibetan, Tibeto-Burman, Lolo-Burmese, Loloish, Northern, Yi, Western Yi
Language use Bilingualism in Chinese is reported to be high, especially among young people.
Language development Yi syllabary not used.
Comments

Back to Index

Part of the Yi nationality. Traditional religion.