Yi, Eastern Lalu

A language of China

ISO 639-3: yit
 

Population 38,000 (2002).
Region Yunnan, in Xinping, Zhenyuan, Mojiang, and Yuanjiang counties.
Classification Sino-Tibetan, Tibeto-Burman, Lolo-Burmese, Loloish, Northern, Yi, Western Yi
Comments

Back to Index

Part of the Yi nationality.